Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.


O NÁS » Obchodné podmienky (VOP)
Všeobecné obchodné podmienky

Prenajímateľ sa zaväzuje byť v stanovenom čase na stanovenom mieste a zabezpečiť dovoz, montáž/inštaláciu, technické zabezpečenie a funkčnosť atrakcie/atrakcií počas akcie a na konci demontáž + odvoz atrakcie.

Prenajímateľ nie je zodpovedný za prípadné komplikácie spojené s elektrickými rozvodmi - vodným potrubím /pri vodných atrakciách/ - poveternostnými podmienkami. Ak akákoľvek menovaná komplikácia skráti dĺžku trvania prenájmu, prenajímateľ nie je povinný nijakým spôsobom poskytovať náhradu nájomcovi - výnimkou môže byť ústna dohoda oboch strán na akcii. Maximálna doba času prenájmu atrakcie však nesmie presiahnuť 8 hodín, v opačnom prípade sú účtované extra príplatky za každú 1 hodinu. Do času prenájmu atrakcie sa neráta čas spojený s dovozom, montážou a demontážou.

Prenajímateľ nezodpovedá za dozor detí na atrakcii pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inák – deti vstupujú so súhlasom rodiča / zodpovednej osoby. Nájomca si dodatočne zabezpečí dozor - zodpovednú osobu alebo rodičov - kt. dohliadajú na dodržiavanie kapacity atrakcie a poriadku. Za prípadné škody na atrakcii je nájomca povinný poskytnúť finančnú náhradu. Prenajímateľ zabezpečí viditeľnú tabuľku s bezpečnostnými upozorneniami, kt. bude umiestnené pri vstupe do atrakcie. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby na atrakcii neprišlo k možným úrazom alebo poškodeniu v dôsledku nedodržania kapacity atrakcie. V prípade poškodenia atrakcie sa nájomca zaväzuje uhradiť opravu.

Technik, ktorý atrakciu priviezol je zodpovedný za sprevádzkovanie atrakcie (montáž, uvedenie do prevádzky, technickú prevádzku atrakcie počas jej používania a demontáž). Súčasť prevádzky atrakcie NIE JE dozor a dohliadanie na bezpečnosť detí.

Podľa normy EN14960, používanie a vstup detí na nafukovaciu atrakciu je možné iba za prítomnosti zodpovednej osoby, ktorá dohliada na bezpečnostné predpisy a dodržiavanie kapacity. Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikli škody na nafukovacej atrakcii alebo zdraví inej osoby. V prípade, že dieťa znečistí priestor nafukovacej atrakcie je rodič alebo zodpovedná osoba povinná priestor očistiť, v prípade, že tak neurobí je zodpovedná osoba povinná zaplatiť poplatok v hodnote 30 EUR. Počas používania atrakcie je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebeniu atrakcií v dôsledku nevhodného správania sa a nedodržiavania návodu na použitie. V prípade hrubého porušenia tohto pravidla správania sa, je dodávateľ atrakcie oprávnený vykázať dieťa a zodpovednú osobu. V prípade, že si nájomca neurčí zodpovednú osobu na dohliadanie na užívateľov atrakcie, že sa chovajú v súlade s bezpečnostnými predpismi, je prenajímateľ oprávnený zastaviť prevádzku atrakcie až do príchodu zodpovednej osoby.

Prítomnosť personálu - technika zabezpečujúceho technickú prevádzku atrakcie nezbavuje rodiča ani zodpovednú osobu povinnosti dohliadať na dieťa. Za správanie a škodu spôsobenú dieťaťom zodpovedá v celom rozsahu rodič alebo zodpovedná osoba. V prípade zistenia, že sa na atrakcii nachádza dieťa bez rodiča alebo zodpovednej osoby musí dieťa opustiť atrakciu. Väčšie deti a dospelí sú povinní sa správať ohľaduplne, aby nedošlo k zraneniu menších detí a mohli sa nerušene hrať. Pri používaní nafukovacích atrakcií je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných užívateľov atrakcie.

Odporúčame, aby si zákazník - nájomca - organizátor podujatia určil vlastnú poverenú osobu (personál, hostesku alebo animátor), ktorá zabezpečuje dozor vstupu na atrakciu pre návštevníkov podujatia - užívateľov atrakcie.

Nájomca sa zaväzuje vyplatiť prenájom atrakcie/(í) v plnej sume dohodnutým spôsobom na základe riadne vystavenej faktúry / príjmového pokladničného bločku. Prenajímateľ doručí nájomcovi faktúru v elektronickej aj tlačenej forme. Nájomca svojim podpisom/pečiatkou potvrdzuje objednávku, od ktorej je možné odstúpiť najneskôr 10 pracovných dní pred usporiadaním akcie.

V prípade, že akciu zruší neskôr ako je 10 prac. dní, storno poplatok predstavuje 50% z dohodnutej hore uvedenej sumy.

V prípade nepriaznivého počasia sa storno poplatok neúčtuje za týchto podmienok:

Nájomca informuje prenajímateľa najneskôr 48 hodín pred akciou a ohlási telefonicky aj písomne zmenu objednávky z dôvodu nepriaznivého počasia, pričom následne uvedie:

a) náhradný termín prenájmu atrakcie

b) náhradné miesto konania - napr. nájomca zabezpečí interiér, party stan či iné zastrešenie

V prípade, že sa objednávka nezmení do tejto lehoty účtuje sa storno poplatok 50% z dohodnutej hore uvedenej sumy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre každú objednávku (rezerváciu) prenájmu atrakcie / atrakcií a nájomca - zákazník sa ich potvrdením objednávky (rezervácie) zaväzuje rešpektovať a spĺňať.

V Bratislave, dňa 1.5.2017.