Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

KONTAKTY

REATEK SVK, s.r.o.
821 08 Bratislava
911 01 Trenčín
tel: +421 917 374 112
napíšte nám
+421 32 3811 404
obchod@prenajomatrakcii.sk

STORNO PODMIENKY

 

Divízia prenájmu atrakcií: www.prenajomatrakcii.sk | info@prenajomatrakcii.sk | TEL: 032 3811 404 | M: 0917 374 112

Objednávka sa riadi podľa VOPwww.prenajomatrakcii.sk/Obchodne-podmienky

REATEK SVK, s.r.o., sídlo: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovakia, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31256/S, IČO: 50 698 516 I DIČ: 2120424779 I IČ DPH: SK2120424779, E-mail: info@reatek.sk

REATEK ONE, s.r.o., sídlo: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovakia, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 111505/B, IČO: 50330969 I DIČ: 2120337582, E-mail: info@reatek.sk

 

VOP A STORNO PODMIENKY:

Prenajímateľ sa zaväzuje byť v stanovenom čase na stanovenom mieste a zabezpečiť dovoz, montáž/inštaláciu, technické zabezpečenie a funkčnosť atrakcie/atrakcií počas akcie a na konci demontáž + odvoz atrakcií.

Prenajímateľ nie je zodpovedný́ za prípadné komplikácie spojené s elektrickými rozvodmi - vodným potrubím (pri vodných atrakciách) či poveternostnými podmienkami, počasím a pod. Ak akákoľvek menovaná komplikácia skráti dĺžku trvania prenájmu, prenajímateľ nie je povinný nijakým spôsobom poskytovať náhradu nájomcovi - výnimkou môže byť ústna dohoda oboch strán na akcii. Prenajímateľ nezodpovedá za dozor a stráženie detí na atrakcii – deti vstupujú so súhlasom rodiča / zodpovednej osoby.

Nájomca, organizátor podujatia si samostane zabezpečí dozor - zodpovednú osobu alebo rodičov, kt. dohliadajú na dodržiavanie kapacity atrakcie a poriadku. Za prípadné škody na atrakcii je nájomca povinný poskytnúť finančnú náhradu.

Prenajímateľ zabezpečí viditeľnú tabuľku s bezpečnostnými upozorneniami, kt. bude umiestnené pri vstupe do atrakcie. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby na atrakcii neprišlo k možným úrazom alebo poškodeniu v dôsledku nedodržania kapacity atrakcie. V prípade poškodenia atrakcie sa nájomca zaväzuje uhradiť opravu.

Technik, ktorý atrakciu priviezol je zodpovedný za sprevádzkovanie atrakcie (montáž, uvedenie do prevádzky, technickú prevádzku atrakcie počas jej používania a demontáž). Súčasť prevádzky atrakcie nie je dozor, stráženie a dohliadanie na bezpečnosť detí.

Podľa normy EN14960, používanie a vstup detí na nafukovaciu atrakciu je možné iba za prítomnosti zodpovednej

osoby, ktorá dohliada na bezpečnostné predpisy. Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikli škody na nafukovacej atrakcii alebo zdraví inej osoby. V prípade, že dieťa znečistí priestor nafukovacej atrakcie je rodič alebo zodpovedná osoba povinná priestor očistiť, v prípade, že tak neurobí je zodpovedná osoba povinná zaplatiť poplatok v hodnote 30 EUR. Počas používania atrakcie je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu atrakcií v dôsledku nevhodného správania a nedodržiavania návodu na použitie. V prípade hrubého porušenia tohto pravidla správania sa, je prenajímateľ atrakcie oprávnený́ vykázať dieťa a zodpovednú osobu. V prípade, že si nájomca neurčí zodpovednú osobu na dohliadanie na užívateľov atrakcie, že sa chovajú v súlade s bezpečnostnými predpismi, je prenajímateľ oprávnený́ zastaviť prevádzku atrakcie až do príchodu zodpovednej osoby.

Prítomnosť personálu - technika zabezpečujúceho technickú prevádzku atrakcie nezbavuje rodiča ani zodpovednú osobu povinnosti dohliadať na dieťa. Za správanie a škodu spôsobenú dieťaťom zodpovedá v celom rozsahu rodič alebo zodpovedná osoba. V prípade zistenia, že sa na atrakcii nachádza dieťa bez rodiča alebo zodpovednej osoby musí dieťa opustiť atrakciu. Väčšie deti a dospelí sú povinní sa správať ohľaduplne, aby nedošlo k zraneniu menších detí a mohli sa nerušene hrať. Pri používaní nafukovacích atrakcií je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných užívateľov atrakcie.

Odporúčame, aby si zákazník - nájomca – organizátor podujatia určil vlastnú poverenú osobu (personál, hostesku alebo animátora), ktorá zabezpečuje dozor vstupu na atrakciu pre návštevníkov podujatia – užívateľov atrakcie.

Nájomca sa zaväzuje vyplatiť službu prenájom atrakcie/(í) v plnej sume dohodnutým spôsobom na základe riadne vystavenej faktúry / príjmového pokladničného bločku. Prenajímateľ doručí nájomcovi faktúru v elektronickej alebo tlačenej forme. Nájomca svojim podpisom/pečiatkou ale emailovým potvrdením potvrdzuje objednávku, od ktorej je možné odstúpiť 10 pracovných dní pred usporiadaním akcie. V prípade, že akciu zruší neskôr ako je 10 prac. dní, storno poplatok predstavuje 50% z ceny objednanej, rezervovanej služby.

V prípade nepriaznivého počasia sa storno poplatok neúčtuje za týchto podmienok:

nájomca informuje prenajímateľa najneskôr 48 hodín pred akciou a ohlási telefonicky aj písomne zmenu objednávky z dôvodu

nepriaznivého počasia, pričom následne uvedie:

a) náhradný́ termín prenájmu atrakcie

b) náhradné miesto konania - napr. nájomca zabezpečí interiér, party stan či iné zastrešenie

V prípade, že sa objednávka nezmení do tejto lehoty účtuje sa storno poplatok 50% z dohodnutej hore uvedenej sumy.

V prípade storna náhradného termínu sa účtuje 50% poplatok (t.j. v prípade poskytnutia náhradného termínu sa nevzťahuje bezplatné storno s možnosťou 10 dní pred termínom poskytnutia služby).